Ubytovací podmínky

Všeobecné podmínky pro pobyty v ubytovacím zařízení “Chalupa u Prezidenta” –  (UBYTOVACÍ   ŘÁD)

I. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem ubytovacího zařízení “Chalupa u Prezidenta” a zákazníky tohoto ubytovacího zařízení.

II. Chalupa se pronajímá jako celek (max. 22 osob + 2 přistýlky) naplnění ubytovací kapacity není podmínkou, vždy se však platí plná cena za požadovaný objekt. Minimální doba pobytu jsou 2 noci, o Vánocích a Velikonocích min. 3 noci, silvestrovský pobyt a sezónní pobyty jsou týdenní. Majitel se po dobu vašeho pobytu v obsazeném objektu nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány ubytovací podmínky a zda nebyla překročena max. povolená ubytovací kapacita objektu!

III. Nástupy na týdenní pobyty: mezi 15.00 – 17.00 hod. Pokud nebude obsazen termín předcházející Vašemu pobytu, je po domluvě možný i dřívější nástup na pobyt. Ukončení pobytu: vždy nejpozději  do 10.00 hod. U víkendových nebo jiných krátkodobých pobytů je možný nástup i ukončení pobytu dle individuální dohody obou stran, jinak platí časy jako u týdenních pobytů. ÚKLID: zákazník po sobě provede základní úklid-  umytí nádobí, vynášení odpadků, uložení věcí na původní místa.

IV. Rezervace: ubytovací zařízení přijímá písemné objednávky zaslané prostřednictvím e-mailu. V případě telefonické objednávky Vám obratem sdělíme, zda je Vámi požadovaný termín volný a v kladném případě Vám budeme tento termín předběžně rezervovat po dobu následujících 10-ti kalendářních dnů. Telefonickou objednávku musíte následně ještě potvrdit písemnou formou (e-mail, dopis). 10-ti denní lhůta předběžné rezervace platí rovněž pro objednávky zaslané prostřednictvím  mailu.  Do této doby musíte uhradit zálohu za pobyt. V opačném případě bude předběžná rezervace zrušena (nevznikne smluvní vztah) a tento termín bude opět VOLNÝ!

V. Storno podmínky: v případě odstoupení zákazníka od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby.

1. Storno musí zákazník provést písemně (e-mail, dop. dopis) a provozovatel ubyt. zařízení je o přijetí storna povinen zákazníka rovněž písemně (e-mail, dop.dopis) vyrozumět.

2. V případě, že zákazník nedorazí a neobsadí předem objednanou ubytovací kapacitu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z výše platby a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem telefonicky nebo písemně upozorní.

3. V případě, že zákazník ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

VI. Zákazník je povinen:

1. Dodržovat a řídit se všeobecnými podmínkami pro pobyty v ubytovacím zařízení “Chalupa u Prezidenta”.

2. V případě hrubého porušení těchto podmínek je ubytovatel oprávněn ukončit okamžitě pobyt celé skupiny, přitom nemá zákazník nárok na jakoukoliv náhradu.

3. V případě zjištění nebo způsobení vážných závad nebo poruch během pobytu, které by bránily bezproblémovému užívání objektu,  je zákazník povinen neprodleně vyrozumět ubytovatele, aby se zamezilo případným škodám na majetku a mohla být sjednána náprava v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových zákazníků – v opačném případě bude provozovatel nárokovat finanční kompenzaci za způsobenou škodu či ušlý zisk.

4. V celém ubytovacím zařízení je přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně (mimo kachlové kamna) a odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu mimo k tomu určená místa. Domácí zvířata nejsou povolena. Nedodržování těchto nařízení, jakož i svévolné navýšení počtu osob v objektu, kdykoliv během pobytu bez vědomí provozovatele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení ubytovacích podmínek se všemi z toho plynoucími důsledky !!!

5. Každé poškození nebo zničení pronajatých prostor, nebo jeho vybaveni, je zákazník povinen nahlásit při ukončení pobytu ubytovateli a škodu uhradit na vlastní náklady ihned na místě, nebo se odečte ze složené kauce v případě, že nebude způsobena škoda větší. Bez výslovného souhlasu ubytovatele je zakázáno přemísťování nábytku a ostatního vybavení chalupy.

6. Nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo jejich zákonní zástupci. Neobtěžovat ubytované v sousedním objektu a majitele okolních nemovitostí nadměrným hlukem po 22.hod. Používání veškeré zábavní pyrotechniky je kromě 31.12. přísně zakázáno !!!

7. Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj, tento řádně uzamknout, včetně uzavření  oken.  Chránit majetek ubytovatele proti poškození nebo zcizení uložením do uzamykatelných k tomu určených prostor.

8. V chalupě se přezouvat !!! – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou.

9. Udržovat v celém objektu pořádek. V zimním období jsou ubytovaní hosté povinni pravidelně odklízet vlastními silami sníh z parkoviště před chalupou – provozovatel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy. Max. kapacita parkoviště pro celý objekt je 6 os.aut. Dbát zvýšené opatrnosti při chůzi i parkování - při vyšší sněhové pokrývce hrozí pád velkého množství sněhu ze střechy.

.11. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Objednané služby a veškeré atrakce využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku, a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě, provozovatel neodpovídá.

12. Při nástupu na pobyt složit vratnou kauci ve výši 5.000,-Kč.

13. Při nástupu na pobyt uhradit zbylou část platby v hotovosti

14. Při nástupu na pobyt předložit ubytovateli doklady totožnosti všech osob k zapsání potřebných údajů do knihy ubytovaných.

15. Při ukončení pobytu uhradit v hotovosti částku za el. energii dle skutečné spotřeby a stavu elektroměru. Paušální poplatek za dřevo účtujeme 100 kč/den.  V zimní sezóně se vždy jako hlavní zdroj vytápění objektu používá elektrické vytápění i kachlová kamna.

16. Před ukončením pobytu vyčkat na příjezd zástupce ubytovatele a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá. Tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady škody v případě, že bylo následně zjištěno poškození, zničení či odcizení jeho majetku.

VII. Tyto všeobecné ubytovací podmínky nabývají účinnosti dne nástupu. Zákazník s podmínkami souhlasí a zavazuje se je i s ostatními osobami ve skupině dodržovat.

 

 

Chalupa "U prezidenta"

Kontaktujte nás

Telefon: 724 665 457
Telefon: 607 841 736
Email: chalupauprezidenta@seznam.cz

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.